Tên thuyền Thời gian bàn giao Giá giao tại Việt Nam

(đã gồm VAT, Thiết kế, Đăng kiểm)

Vui lòng liên hệ
Cap Camarat 6.5WA 15 ngày ~ 1.4 tỷ đ 0981 152 255
Cap Camarat 7.5DC 15 ngày ~ 2.2 tỷ đ 0981 152 255
Merry Fisher 895 4 tháng ~ 5 tỷ đ 0981 152 255
Leader 40 1 tháng ~ 12 tỷ đ 0981 152 255
Leader 46 3 tháng ~ 18 tỷ đ 0981 152 255
Velasco 43F 3 tháng ~ 17 tỷ đ 0981 152 255
Prestige 420 4 tháng ~ 18 tỷ đ 0981 152 255
Prestige 460 3 tháng ~ 25 tỷ đ 0981 152 255
Prestige 500 3 tháng ~ 30 tỷ đ 0981 152 255
Prestige 520 3 tháng ~ 32 tỷ đ 0981 152 255
Prestige 590 3 tháng ~ 48 tỷ đ 0981 152 255
Prestige 680 3 tháng ~ 74 tỷ đ 0981 152 255