Tên thuyền

Thời gian bàn giao

(dự kiến)

Vui lòng liên hệ
Cap Camarat 7.5 DC 15 ngày 0981 152 255
Merry Fisher 895 3 tháng 0981 152 255
NC 33 4 tháng 0981 152 255
NC 37 3 tháng 0981 152 255
Leader 30 3 tháng 0981 152 255
Leader 36 6 tháng 0981 152 255
Leader 40 1 tháng 0981 152 255
Leader 46 3 tháng 0981 152 255
Velasco 43F 3 tháng 0981 152 255
Prestige 420 4 tháng 0981 152 255
Prestige 460 3 tháng 0981 152 255
Prestige 500 3 tháng 0981 152 255
Prestige 520 3 tháng 0981 152 255
Prestige 590 3 tháng 0981 152 255
Prestige 630 3 tháng 0981 152 255
Prestige 680 3 tháng 0981 152 255