DANH SÁCH THUYỀN CÓ SẴN

Tên thuyền Thời gian bàn giao

(dự kiến)

Vui lòng liên hệ Hotline
LEADER 30 2 tháng 098 115 2255
PRESTIGE 630 2 tháng 098 115 2255
PRESTIGE 690 2 tháng 098 115 2255
PRESTIGE 630S  2 tháng 098 115 2255
PRESTIGE 680S  2 tháng 098 115 2255